Ubezpieczenia/Na życie

Wybór polisy na życie nie należy wcale do najprostszych, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne rodzaje takich zabezpieczeń. Pomożemy w wybraniu odpowiedniego.

Do ubezpieczeń na życie zaliczamy pięć grup:

 • ubezpieczenia na życie (tzw. terminowe)
 • ubezpieczenia z funduszem kapitałowym
 • ubezpieczenia posagowe
 • ubezpieczenia rentowe
 • ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczyciele proponują różne pakiety polis na życie: ubezpieczenia na życie i dożycie, to jest takie, które oprócz ochrony ubezpieczeniowej gwarantują wypłatę środków, na przykład w momencie przejścia na emeryturę. Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, w wariantach: dla osób wychowujących dzieci, dla inwestorów, dla kredytobiorców, a nawet dla seniorów. Istnieją również ubezpieczenia chroniące dzieci.

W przypadku, kiedy chcemy zabezpieczyć rodzinę, mamy do wyboru polisę z planem kapitałowym lub zwykłą polisę terminową. Ubezpieczenie z planem kapitałowym łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym gromadzeniem kapitału na przyszłość. Jest propozycją ubezpieczenia w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej. Przeznaczone zazwyczaj dla osób pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, dostępne w różnych wariantach. Kładzie się w nich nacisk bądź na ochronę ubezpieczeniową, bądź na inwestycje.

Ubezpieczenie terminowe jest adresowane przede wszystkim do klientów, którzy potrzebują zabezpieczenia zobowiązań finansowych, takich jak kredyty lub pożyczki Świadczenie, którego wysokość ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub - w przypadku zawarcia umów dodatkowych - w wyniku poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego.

Umowa zawierana jest na czas określony i może być opłacana regularnie, bądź jednorazowo. Wraz z umową ubezpieczenia można zawrzeć umowy dodatkowe:

 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób,
 • zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

Informacje ogólne

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.

Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. ubezpieczenia ochronne
 2. ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
 3. ubezpieczenia oszczędnościowe

Do każdej z grup można zwykle dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe, które oferują zakłady ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku- wypłata podwojonej sumy ubezpieczenia osobie wskazanej do odbioru świadczenia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków- za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie opłacania składki- w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez zmian pozostają nadal wszystkie warunki umowy,
 • ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowańtakich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne - w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo wypłaca Ci świadczenie w wysokości określonej w polisie.

Ważący wpływ na kalkulację składki w ubezpieczeniach na życie mają takie czynniki jak: wiek, płeć stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Czynniki te wpływają na koszt ryzyka.Z indywidualnie staryfikowanej i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie, niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty związane z zawarciem i administrowaniem polisą. Najwyższe są w pierwszych dwóch latach trwania ubezpieczenia. Towarzystwo potrąca także koszty ryzyka, jakie ponosi w przypadku konieczności wypłacenia umówionej sumy ubezpieczenia (wypłata może nastąpić nawet zaraz po zapłaceniu pierwszej składki).

Składka pozostała po odjęciu wymienionych kosztów, jest alokowana, czyli inwestowana. Towarzystwo dzieli się wypracowanymi zyskami i w określonej proporcji dopisuje je do wartości polisy. Jak wyraźnie widać błędem jest myślenie, że wszystkie wpłacane pieniądze przeznaczane są na pomnażanie naszego kapitału. Towarzystwa ubezpieczeniowe to nie banki, tu w pierwszej kolejności płaci się za ochronę życia.